XARXA LLIBRES DE TEXT

LIBROS

PROGRAMA XARXA LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. CURS 2015-2016
La participació en el Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, té
com a finalitat proporcionar llibres de text i altres materials curriculars i dotar els
centres educatius d’un fons de llibres per a ser utilitzats en anys acadèmics succesius.
Sol·licitants
Podran acollir-se a aquesta convocatòria els/les pares/mares, tutors o representants
legals de l’alumnat que estiga matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en Educació
Primària, en unitats d’Educació Especial en centres ordinaris, Educació Secundària
Obligatòria o en Formació professional Bàsica i hagen adquirit els llibres de text o un
altre material curricular.
Requisits
1. L’alumnat ha d’estar matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en els
ensenyaments anteriorment citats.
2. L’alumnat ha d’estar empadronat en algun municipi o entitat local menor de la
Comunitat Valenciana.
3. La sol·licitud és individual; per tant, haurà de presentar-se una sol·licitud per
cada alumne o alumna.
4. En la sol·licitud s’inclouran el NIA (número d’dentificació de l’alumne) i el codi
del centre. Ambdós seran facilitats pel centre.
5. La presentació de la sol·licitud implicarà que són vertaderes les dades que hi
consten de la persona sol·licitant; que es compromet a conservar els llibres de
text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons solidari de llibres de text
en finalitzar el curs 2015/16.
Quantia
La quantia individual per alumne/a que participe en el Programa per a la gratuïtat de
llibres de text i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que
s’acullen a aquesta convocatòria serà com a màxim de 200 euros, que s’abonaran en dos
fases.
Primera: la quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d’haver presentat les
factures o justificants per import igual o superior a l’esmentada quantitat. En el cas que
l’import justificat siga inferior, s’abonarà l’import de la factura.
Segona: la quantitat restant, fins a completar l’import de les factures presentades i fins
un màxim de 200 euros de l’ajuda total, sempre que en finalitzar el curs escolar es
realitze, de conformitat, l’entrega dels llibres de text i material curricular.
L’import final a percebre només serà de 200 euros quan l’import justificat siga igual o
superior a 200 euros. Si és inferior, l’ajuda total es correspondrà amb l’import justificat.

Termini de presentació
Per determinar
Lloc de presentació de les sol·licituds
Per determinar
Documentació a presentar
La sol·licitud degudament omplida acompanyada de les factures o justificants de
compra dels llibres de text o un altre material curricular.
És imprescindible aportar l’original de les factures o justificants. Aquestos originals es
quedaran en propietat de l’Ajuntament
En aquestes factures haurà de constar:
NIF/CIF del proveïdor, número de factura, data, domicili, relació nominal dels
productes adquirits i el seu preu.
Aquesta factura pot anar estesa a nom de l’alumne o del pare, mare o tutor legal i s’hi ha
de distingir clarament el preu dels llibres de text o materials curriculars com els
quadernets associats al llibre de text.
Si l’alumnat ha comprat els llibres de text i material curricular a través de l’AMPA:
1. L’AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de
l’alumne/a, l’import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en
què estan inclosos.
2. Aquest és el document que s’entregarà a les famílies perquè puguen sol·licitar
les ajudes. Aquest model està disponible en la web de la Conselleria
3. Fotocòpia del DNI del sol·licitant
4. Fotocòpia llibre de família
Tramitació
S’emplena la sol·licitud (una per cada alumne/a) omplint el formulari electrònic que
estarà a la web de la Conselleria, xarxa llibres.edu.gva.es. Encara que les sol·licituds
s’han d’omplir telemàticament, s’han d’imprimir per presentar-les en paper.
En la sol·licitud constarà la dada del compte corrent (IBAN), als efectes del possible
pagament de l’ajuda per transferència bancària. El titular que signa la sol·licitud ha de
ser el mateix que figura en el compte bancari.
Qui no tinga compte bancari, no podrà presentar sol·licitud i per tant, no rebrà ajuda
econòmica.

S’imprimeix el formulari, es firma i es presenta en paper a ………………………….., junt
amb l’original de la factura o factures de la compra dels llibres o el justificant de
l’AMPA, la fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant, i la fotocòpia del Llibre de família.
Informació
En la convocatòria d’enguany (2015/16) i excepcionalment, els llibres de 1er i 2on
d’Educació Primària fungibles, rebran igualment l’ajuda encara que no podran formar
part del fons de llibres perquè estaran ratllats.
No es podran incloure:
-Tablets
-Ordinadors
-Material inventariable
-Llibres de lectura obligatòria
Només es podrà presentar factures o justificants dels llibres comprats al 2015.
L’import de les factures serà sempre amb IVA inclòs.
CODI CENTRE:
CEIP ANGELINA ABAD 12006536
CEIP BOTANIC CALDUCH 12004357
CEIP CARLES SARTHOU CARRERES 12003456
CEIP CERVANTES 12002853
CEIP CONCEPCION ARENAL 12002841
CEIP ESCULTOR ORTELLS 12003021
CEIP JOSE SORIANO RAMOS 12007206
CEIP PASCUAL NACHER 12003936
CEIP PINTOR GIMENO BARON 12002831
CEIP PIUS XII 12002865
CC BISBE PONT 12002956
CC FUNDACIÓ FLORS 12002993
CC NTRA. SRA. CONSOLACIÓ 12002968
CC VERGE DEL CARME 12002932
IES BROCH I LLOP 12005660
IES FRANCESC TARREGA 12002889
IES MIRALCAMP 12003444
CC STA. MARIA 12003870

Esta entrada fue publicada el noviembre 22, 2015, en Actividades.

LIBROS DE TEXTO DE 1º Y DE 3º DE ESO

Ante la inminente implantación de la LOMCE en 1º y 3º de la ESO, las editoriales han dejado de publicar los libros de texto correspondientes a esos niveles para dar salida a las nuevas publicaciones.

Nuestro centro adoptó en su día la decisión de mantener la mayoría de textos de cursos anteriores con la finalidad de no perjudicar a las familias económicamente, teniendo en cuenta las dudas que se cernían sobre esta nueva reforma educativa. Así pues, existe la posibilidad de que, para estos cursos sea imposible adquirir algunos libros de alguna materia concreta..

Los profesores y profesoras del centro, conscientes del problema, darán solución a los alumnos-as de 1º y de 3º que no pudieran conseguir alguno de estos libros, a través de apuntes y material complementario adaptado a la nueva reforma, por lo que aconseja NO COMPRAR LIBROS CUYO ISBN NO CORRESPONDA AL FACILITADO POR EL CENTRO.

Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros, o bien con el AMPA de Fundación Flors. 

Esta entrada fue publicada el septiembre 2, 2015, en Actividades.

Libros curso 2015/2016

AMPA FUNDACION FLORS

Los días 3 y 4 de Septiembre podéis recoger los libros nuevos que habéis reservado en el mes de Julio.

Horario de 9 a 12:30 hs. en el aula de música de Primaria.

(Recordar que el pago sólo podrá hacerse en efectivo)

(Si aún tenéis libros usados de ESO o Ciclos para dejar en depósito, contactar con nosotros, por favor)

Esta entrada fue publicada el julio 30, 2015, en Actividades.

Cuotas y libros

CURSO 2015-2016
ESTAREMOS EN EL COLEGIO LOS DIAS:
30/06, 01/07 y 02/07
de 9:00 a 12:00 hs.

(Para cobrar cuotas, reservar libros nuevos, recoger libros usados. Los dias 1 y 2, se podran adquirir los libros usados de 2º y 4º de eso).

En el menú de la parte derecha encontraréis la lista de libros de ESO y de Ciclos Formativos, en la sección de DESCARGA DE DOCUMENTOS. En breve publicaremos también la de Infantil y la de Primaria.

También está disponible el documento para inscribirse en el AMPA.

Esta entrada fue publicada el julio 2, 2015, en Actividades.

Distribución de libros

Os informamos de que los días 2, 3 y 4 de septiembre, de 15’00 a 17’00 estaremos en el colegio para la distribución de los libros nuevos, reservados en junio y para la admisión y venta de libros usados. También atenderemos cualquier gestión relacionada con el AMPA

Os esperamos.

Esta entrada fue publicada el agosto 11, 2014, en Actividades.

Recogida de libros usados

Estimadas familias:

Por el presente os informamos que, al igual que el curso anterior, la fecha para la recogida de libros usados (4º, 6º de Primaria, ESO y Ciclos Formativos) será SOLO los dias 25 de Junio y 3 y 4 de Julio de 9:30 a 12:00 hs. en el Aula de Música de Primaria. Los libros se dejaran en depósito y solo si se venden, se le abonara la cantidad correspondiente al 20% de su valor, al socio.
La adquisición de libros usados podrá hacerse los dias 3 y 4 de Julio en el mismo horario y lugar, por la suma correspondiente al 30% de su valor actual.

Es importante, que tengáis en cuenta lo siguiente:
 El hecho de dejar libros en depósito no da derecho alguno sobre el posterior orden de recogida de otros libros.
 Si alguna persona ha apalabrado los libros con otra, éstos no deberán pasar por el AMPA. La cesión o venta deberá realizarse fuera del colegio en forma particular.

IMPORTANTE:

Este año la reserva de libros nuevos solo se podrá realizar en el mes de Julio. NO SE RESERVARAN LIBROS NUEVOS EN SEPTIEMBRE. Si en esas fechas aun necesitarais algún libro que no hayáis reservado en Julio, deberéis acudir a una papelería.

 

Saludos cordiales,

LA JUNTA DIRECTIVA

Esta entrada fue publicada el junio 25, 2014, en Actividades.

FINALIZA EL TALLER “ESTEM A TEMPS”

Este lunes 19 de mayo ha finalizado el taller “Estem a temps” que  venía impartiéndose desde el mes de enero por el psicólogo de la Unidad de Prevención Comunitaria José Gisbert y la orientadora del Centro Felicidad Monzó.

El taller, ofrecido por la UPC del Ayuntamiento en colaboración con la dirección y el AMPA del colegio, forma parte de una Escuela de Padres y Madres que tiene una continuidad más allá del presente curso, por lo que queremos agradecer la colaboración de padres y madres, los cuales han participado activamente en las 8 sesiones que ha durado este taller y esperamos su asistencia en la próxima edición.

Esta entrada fue publicada el mayo 22, 2014, en Actividades.

Taller ESTEM A TEMPS en Fundación Flors

El próximo LUNES 7 DE ABRIL a partir de las 15.10 h. celebraremos en el colegio Fundación Flors una nueva sesión del taller Estem a temps dirigida a madres y padres. En esta ocasión conoceremos qué podemos hacer los padres en la familia para retrasar al máximo la edad en que los hijos comiencen a beber alcohol; eviten los cigarrillos y rechacen el consumo de drogas ilícitas, especialmente los porros. Para ello, no sólo hablaremos de las drogas (que también, porque conocerlas bien es el primer paso para prevenir), sino de aquellos aspectos de la educación que se erigen como factores familiares de protección para la salud, en el más amplio sentido del término.

Por favor, tratar de acudir porque el tema es importante conocerlo bien para no tener que lamentarnos el día de mañana. Y además, porque sin vuestra participación este taller sería imposible llevarlo a cabo.

Esta entrada fue publicada el abril 5, 2014, en Actividades.

TALLER PARA MADRES Y PADRES “ESTEM A TEMPS”

El Jueves 30 de Enero, a las 15:00 hs. Iniciamos en el colegio el TALLER PARA MADRES Y PADRES “ESTEM A TEMPS”, que nos ofrece la Unidad de Prevención Comunitaria (UPC) del Ayuntamiento en colaboración con la dirección y el AMPA del colegio.

Este taller está dirigido a los padres y madres de alumnos de Educación Infantil, Primaria y ESO). Es una actividad gratuita para los miembros del AMPA (No Socios  20€) y trata de facilitar herramientas y recursos para educar a los hijos y prevenir conductas de riesgo social cuando lleguen a la adolescencia. Los contenidos del taller son variados y es muy importante que acudáis a todas las sesiones, ya que no son charlas aisladas sino una Escuela en la que compartir con otros padres la experiencia de educar a los hijos.

 

·                SESIÓN 1 (jueves 30 /01/2014) “ORGANIZACIÓN FAMILIAR (1ª parte)”

·                SESIÓN 2 (jueves 6 /02/ 2014)“ORGANIZACIÓN FAMILIAR (2ª parte)”

·                SESIÓN 3 (jueves 6 /03/2014) “CÓMO ENSEÑAR LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA VIVIR”

·                SESIÓN 4 (jueves 13 /03/ 2014) “DE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS A LA AUTONOMÍA”

·                SESIÓN 5 (jueves 3 /04/ 2014) “USO RESPONSABLE DE MÓVILES, CONSOLAS Y OTRAS PANTALLAS”

·                SESIÓN 6 (lunes 14 /04/ 2014) “ALCOHOL, TABACO Y OTROS: LOS PRIMEROS CONSUMOS”

·                SESIÓN 7 (lunes 28 /04/ 2014) TALLER DE DESARROLLO PERSONAL: “LAS EMOCIONES”

·                SESIÓN 8 (lunes 5 /05/2014) TALLER DE DESARROLLO PERSONAL: “TÚ Y TU CLOWN”

            Si estáis interesados en asistir al taller, descargad el documento carta UPC2014 y devolved la INSCRIPCION cumplimentada y firmada antes del día 28/01 a la maestra.

            Os esperamos en el colegio el próximo jueves 30/01/14 en el Aula de Música de Primaria.

Atentamente,   La Junta Directiva

Esta entrada fue publicada el enero 22, 2014, en Actividades.

Asamblea General

Estimadas Familias:

             Por la presente os convocamos a la Asamblea General que esta Asociación de Padres y Madres tiene previsto realizar en el Aula de Audiovisuales y Música de Primaria el próximo lunes día 27, a las 15:00 hs. para tratar los siguientes puntos:

 1º-   Lectura del Acta de la sesión anterior

2º-   Aprobación de cuentas del curso 2012-2013

3º-   Planificación de Actividades para el curso 2013-2014

4º-   Reorganización del modelo a seguir en la distribución de libros para el próximo curso lectivo.

5º-   Ruegos y Preguntas

Estamos seguros de que comprenden la importancia que tiene su asistencia a la Asamblea para que entre todos adoptemos los acuerdos más convenientes para nuestros hijos e hijas, y por ello los esperamos el próximo lunes.

Saludos cordiales.                             

LA JUNTA DIRECTIVA

Esta entrada fue publicada el enero 22, 2014, en Actividades.