XARXA LLIBRES DE TEXT

LIBROS

PROGRAMA XARXA LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. CURS 2015-2016
La participació en el Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, té
com a finalitat proporcionar llibres de text i altres materials curriculars i dotar els
centres educatius d’un fons de llibres per a ser utilitzats en anys acadèmics succesius.
Sol·licitants
Podran acollir-se a aquesta convocatòria els/les pares/mares, tutors o representants
legals de l’alumnat que estiga matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en Educació
Primària, en unitats d’Educació Especial en centres ordinaris, Educació Secundària
Obligatòria o en Formació professional Bàsica i hagen adquirit els llibres de text o un
altre material curricular.
Requisits
1. L’alumnat ha d’estar matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en els
ensenyaments anteriorment citats.
2. L’alumnat ha d’estar empadronat en algun municipi o entitat local menor de la
Comunitat Valenciana.
3. La sol·licitud és individual; per tant, haurà de presentar-se una sol·licitud per
cada alumne o alumna.
4. En la sol·licitud s’inclouran el NIA (número d’dentificació de l’alumne) i el codi
del centre. Ambdós seran facilitats pel centre.
5. La presentació de la sol·licitud implicarà que són vertaderes les dades que hi
consten de la persona sol·licitant; que es compromet a conservar els llibres de
text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons solidari de llibres de text
en finalitzar el curs 2015/16.
Quantia
La quantia individual per alumne/a que participe en el Programa per a la gratuïtat de
llibres de text i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que
s’acullen a aquesta convocatòria serà com a màxim de 200 euros, que s’abonaran en dos
fases.
Primera: la quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d’haver presentat les
factures o justificants per import igual o superior a l’esmentada quantitat. En el cas que
l’import justificat siga inferior, s’abonarà l’import de la factura.
Segona: la quantitat restant, fins a completar l’import de les factures presentades i fins
un màxim de 200 euros de l’ajuda total, sempre que en finalitzar el curs escolar es
realitze, de conformitat, l’entrega dels llibres de text i material curricular.
L’import final a percebre només serà de 200 euros quan l’import justificat siga igual o
superior a 200 euros. Si és inferior, l’ajuda total es correspondrà amb l’import justificat.

Termini de presentació
Per determinar
Lloc de presentació de les sol·licituds
Per determinar
Documentació a presentar
La sol·licitud degudament omplida acompanyada de les factures o justificants de
compra dels llibres de text o un altre material curricular.
És imprescindible aportar l’original de les factures o justificants. Aquestos originals es
quedaran en propietat de l’Ajuntament
En aquestes factures haurà de constar:
NIF/CIF del proveïdor, número de factura, data, domicili, relació nominal dels
productes adquirits i el seu preu.
Aquesta factura pot anar estesa a nom de l’alumne o del pare, mare o tutor legal i s’hi ha
de distingir clarament el preu dels llibres de text o materials curriculars com els
quadernets associats al llibre de text.
Si l’alumnat ha comprat els llibres de text i material curricular a través de l’AMPA:
1. L’AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat amb les dades de
l’alumne/a, l’import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en
què estan inclosos.
2. Aquest és el document que s’entregarà a les famílies perquè puguen sol·licitar
les ajudes. Aquest model està disponible en la web de la Conselleria
3. Fotocòpia del DNI del sol·licitant
4. Fotocòpia llibre de família
Tramitació
S’emplena la sol·licitud (una per cada alumne/a) omplint el formulari electrònic que
estarà a la web de la Conselleria, xarxa llibres.edu.gva.es. Encara que les sol·licituds
s’han d’omplir telemàticament, s’han d’imprimir per presentar-les en paper.
En la sol·licitud constarà la dada del compte corrent (IBAN), als efectes del possible
pagament de l’ajuda per transferència bancària. El titular que signa la sol·licitud ha de
ser el mateix que figura en el compte bancari.
Qui no tinga compte bancari, no podrà presentar sol·licitud i per tant, no rebrà ajuda
econòmica.

S’imprimeix el formulari, es firma i es presenta en paper a ………………………….., junt
amb l’original de la factura o factures de la compra dels llibres o el justificant de
l’AMPA, la fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant, i la fotocòpia del Llibre de família.
Informació
En la convocatòria d’enguany (2015/16) i excepcionalment, els llibres de 1er i 2on
d’Educació Primària fungibles, rebran igualment l’ajuda encara que no podran formar
part del fons de llibres perquè estaran ratllats.
No es podran incloure:
-Tablets
-Ordinadors
-Material inventariable
-Llibres de lectura obligatòria
Només es podrà presentar factures o justificants dels llibres comprats al 2015.
L’import de les factures serà sempre amb IVA inclòs.
CODI CENTRE:
CEIP ANGELINA ABAD 12006536
CEIP BOTANIC CALDUCH 12004357
CEIP CARLES SARTHOU CARRERES 12003456
CEIP CERVANTES 12002853
CEIP CONCEPCION ARENAL 12002841
CEIP ESCULTOR ORTELLS 12003021
CEIP JOSE SORIANO RAMOS 12007206
CEIP PASCUAL NACHER 12003936
CEIP PINTOR GIMENO BARON 12002831
CEIP PIUS XII 12002865
CC BISBE PONT 12002956
CC FUNDACIÓ FLORS 12002993
CC NTRA. SRA. CONSOLACIÓ 12002968
CC VERGE DEL CARME 12002932
IES BROCH I LLOP 12005660
IES FRANCESC TARREGA 12002889
IES MIRALCAMP 12003444
CC STA. MARIA 12003870