Archivo

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ

ampa ampa 1 001 ampa 1

LOS FOLLETOS PARA LA INSCRIPCIÓN LOS PODRAN SOLICITAR EN EL AULA DEL A.M.P.A O A CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS, ANIMENSE A COMPARTIR NUESTRA LENGUA. TAMBIÉN PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON EL A.M.P.A A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE CONSULTAS DE ESTA WEB.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Esta entrada fue publicada el marzo 15, 2016, en informacion.

INFORMACIÓ LLIBRES

PROGRAMA XARXA LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
CURS 2015-2016
La participació en el Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, té com a finalitat proporcionar llibres de text i altres materials curriculars i dotar els centres educatius d’un fons de llibres per a ser utilitzats en anys acadèmics succesius.
Sol·licitants
Podran acollir-se a aquesta convocatòria els/les pares/mares, tutors o representants legals de l’alumnat que estiga matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en Educació Primària, en unitats d’Educació Especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació professional Bàsica i hagen adquirit els llibres de text o un altre material curricular.
Requisits
1. L’alumnat ha d’estar matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en els ensenyaments anteriorment citats.
2. L’alumnat ha d’estar empadronat en algun municipi o entitat local menor de la Comunitat Valenciana.
3. La sol·licitud és individual; per tant, haurà de presentar-se una sol·licitud per cada alumne o alumna.
4. En la sol·licitud s’inclouran el NIA (número d’dentificació de l’alumne) i el codi del centre. Ambdós seran facilitats pel centre.
5. La presentació de la sol·licitud implicarà que són vertaderes les dades que hi consten de la persona sol·licitant; que es compromet a conservar els llibres de text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons solidari de llibres de text en finalitzar el curs 2015/16.
Quantia
La quantia individual per alumne/a que participe en el Programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular dels ajuntaments o entitats locals menors que s’acullen a aquesta convocatòria serà com a màxim de 200 euros, que s’abonaran en dos fases.
Primera: la quantitat de fins a 100 euros per alumne/a, després d’haver presentat les factures o justificants per import igual o superior a l’esmentada quantitat. En el cas que l’import justificat siga inferior, s’abonarà l’import de la factura.
Segona: la quantitat restant, fins a completar l’import de les factures presentades i fins un màxim de 200 euros de l’ajuda total, sempre que en finalitzar el curs escolar es realitze, de conformitat, l’entrega dels llibres de text i material curricular.
L’import final a percebre només serà de 200 euros quan l’import justificat siga igual o superior a 200 euros. Si és inferior, l’ajuda total es correspondrà amb l’import justificat.
Termini de presentació
Per determinar (o decideix l’ajuntament)
Lloc de presentació de les sol·licituds
Per determinar (o decideix l’ajuntament, NO es fara mediant el AMPA)
Documentació a presentar:
La sol·licitud degudament omplida acompanyada de les factures o justificants de compra dels llibres de text o un altre material curricular.
És imprescindible aportar l’original de les factures o justificants. Aquestos originals es quedaran en propietat de l’Ajuntament
En aquestes factures haurà de constar:
NIF/CIF del proveïdor, número de factura, data, domicili, relació nominal dels productes adquirits i el seu preu.
Aquesta factura pot anar estesa a nom de l’alumne o del pare, mare o tutor legal i s’hi ha de distingir clarament el preu dels llibres de text o materials curriculars com els quadernets associats al llibre de text.
Tramitació
S’emplena la sol·licitud (una per cada alumne/a) omplint el formulari electrònic que estarà a la web de la Conselleria, xarxa llibres.edu.gva.es. Encara que les sol·licituds s’han d’omplir telemàticament, s’han d’imprimir per presentar-les en paper.
En la sol·licitud constarà la dada del compte corrent (IBAN), als efectes del possible pagament de l’ajuda per transferència bancària. El titular que signa la sol·licitud ha de ser el mateix que figura en el compte bancari.
Qui no tinga compte bancari, no podrà presentar sol·licitud i per tant, no rebrà ajuda econòmica.
S’imprimeix el formulari, es firma i es presenta en paper a ………………………….., junt amb l’original de la factura o factures de la compra dels llibres o el justificant de l’AMPA, la fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant, i la fotocòpia del Llibre de família.
Informació
En la convocatòria d’enguany (2015/16) i excepcionalment, els llibres de 1er i 2on d’Educació Primària fungibles, rebran igualment l’ajuda encara que no podran formar part del fons de llibres perquè estaran ratllats.
No es podran incloure:
-Tablets
-Ordinadors
-Material inventariable
-Llibres de lectura obligatòria
Només es podrà presentar factures o justificants dels llibres comprats al 2015.
L’import de les factures serà sempre amb IVA inclòs.
CODI CENTRE:
CC FUNDACIÓ FLORS
12002993

Esta entrada fue publicada el noviembre 26, 2015, en informacion.

LLIBRES

Os comunicamos que cuando llegue el momento os haremos llegar una circular y tambien lo colgaremos en la web, con los pasos a seguir para tramitar la solicitud de la xarxa de llibres.

Os informaremos de la pagina donde debereis rellenar on line los dos formularios necesarios e imprimirlos, tambien os explicaremos como.

que debereis adjuntar fotocopia de DNI del padre o madre,

fotocopia del libro de familia,

y la factura original de la de los libros.

y os explicaremos tambien las responsabilidades que conlleva solicitar la entrada al banco de libros.

y cuando por fin el ayuntamiento lo tenga claro, os diremos donde hay que llevarlo y horarios.

 

Esta entrada fue publicada el noviembre 25, 2015, en informacion.

XARXA DE LLIBRES

INFORMACION DE ULTIMA HORA:

El ayuntamiento de vila-real nos a hecho llegar un e-mail donde se nos informa de lo siguiente:

El ayuntamiento de vila-real, teniendo en cuenta la importancia del programa «xarxa de llibres» y el volumen de trabajo a desenvolver, ha decidido preparar un dispositivo especial con tal de gestionar con eficacia i agilidad este programa.

Por tanto, sera el personal del ayuntamiento quien se hara cargo de todo.

A la mayor brevedad se nos informara del lugar y horario donde se a de presentar las solicitudes.

A medida de que el AMPA se vaya enterando de las cosas, os las iremos comunicando lo mas breve posible.

Si teneis dudas sobre algo y os podemos ayudar, teneis una hoja de contacto en esta misma pagina web.

 

 

Esta entrada fue publicada el noviembre 24, 2015, en informacion.